Jianjun Chu
Position: Associate professor, School of Life Sciences and Biotechnology, Shanghai Jiao Tong University