Xiaoling Wu
Position: Deputy Secretary of General Party Branch Committee of Zhiyuan College
Email: xiaolingwu@sjtu.edu.cn