Yaguang Wang
Position: Professor, School of Mathematical Sciences, Shanghai Jiao Tong University