Xiaokui Guo
Position: Deputy Dean, School of Global Health, Shanghai Jiao Tong University
Email: xkguo@shsmu.edu.cn